Se incarca...

Descriere posturi vacante -> citește mai mult

Descrierea posturilor, cerințe specifice pentru ocuparea acestora, după caz, și bibliografia specifică de concurs pot fi consultate aici:

Documente necesare pentru înscrierea în concurs:

 1. Cerere de înscriere tip;
 2. Curriculum vitae model Europass;
 3. 2 (două) fotografii tip pașaport;
 4. Copie a actului de indentitate;
 5. Copie a certificatului de căsătorie / documentul care atestă schimbarea numelui;
 6. Copie a diplomei de bacalaureat;
 7. Copie a diplomei de licență, sau adeverinţă de absolvire (pentru absolvenții cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licență), aflată în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;
 8. Certificat de cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale incompatibile cu funcția pentru care se candidează (pentru a participa la proba scrisă candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise);
 9. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acstuia și să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 10. Copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care se aplică);
 11. Copie după decizia de admitere în Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România – cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătură (solicitare valabilă numai în cazul în care candidatul va aplica pentru postul de consilier juridic vacant scos la concurs);
 12. Copia carnetului de muncă, cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătură, sau, după caz, adeverință de vechime care să ateste vechimea în muncă.
 13. Alte documente, dacă este cazul.


Toate documentele menționate vor fi depuse în ordinea specificată, într-un dosar de plastic cu șină. Dosarul va fi însoțit de un opis al documentelor anexate, cu semnătura candidatului.

Toate documentele pentru înscrierea la concurs vor fi obligatoriu în limba română. Documentele elaborate într-o limbă străină și care nu sunt însoțite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse, în perioada 29 decembrie 2017 - 22 ianuarie 2018, la sediul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din București, Strada Emanoil Porumbaru Nr. 22, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 10:00 - 16:00, ora României. Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului. Calendarul concursului este disponibil aici. 

Candidații ale căror dosare sunt complete și sunt depuse în termen, vor fi considerați înscriși la concurs.

Toate informațiile referitoare la desfășurarea concursului se publică pe pagina de internet a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, www.roaid.ro, la secțiunea „Cariere”, precum și la sediul instituției. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului este disponibil aici. 

Informații suplimentare pot fi solicitate la Departamentul Resurse Umane, telefon 021.3712070, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10:00 - 16:00, ora României, începând cu data publicării descrierii posturilor și a condițiilor specifice de ocupare a acestora.

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii