Se incarca...

Cadrul legal

Cadrul legal privind finanțarea pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare pentru dezvoltare este reprezentat de: Legea 213/2016 care reglementează acțiunile de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară finanțate din bugetul de stat al României, cadrul programatic și instituțional, precum și cadrul de finanțare și implementare în domeniul politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară.

Domenii de activitate

Conform art. 4 al Legii 213/2016:

 • Cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară cuprinde totalitatea măsurilor întreprinse și finanțate de România pentru dezvoltare internațională;
 • Asistența umanitară include setul de activități întreprinse cu scopul de a oferi ajutor și sprijin persoanelor aflate în nevoie în caz de dezastre naturale de mare amploare, foamete și malnutriție sau alte situații de urgență ori ca urmare a conflictelor, precum și de a asista și sprijini programele de prevenire, reabilitare și reconstrucție;
 • Educația pentru dezvoltare reprezintă traseul de cunoștințe și abilități necesare în sensul respectării dreptului de acces al fiecărei persoane, de-a lungul vieţii, la oportunităţile de înţelegere şi asumare a preocupărilor la nivel global în domeniul dezvoltării şi a relevanţei locale şi personale a acestor preocupări şi de a-şi asuma drepturile şi responsabilităţile care îi revin în calitate de locuitor al unei lumi interdependente şi în schimbare;
 • Conștientizarea în domeniul dezvoltării constă în acele activităţi menite să promoveze o mai bună înţelegere şi responsabilizare socială privind cauzele care se află la baza sărăciei şi structurile sociale care le promovează;
 • Comunicarea în domeniul dezvoltării este un proces social continuu, bazat pe dialog, care vizează angrenarea factorilor interesaţi, stabilirea de medii şi canale care să promoveze schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi oportunităţilor, întărirea încrederii, mobilizarea socială.


Cadrul instituțional


Ministerul Afacerilor Externe este coordonatorul politicii de cooperare pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară a României. Acesta urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi angajamentelor internaţionale de dezvoltare asumate de către statul român, raportează anual Guvernului activităţile realizate şi încheie acorduri de finanţare cu beneficiarii programelor (Legea 213/2016, art.5(1) ).

Comitetul Consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară are atribuţii în domeniul asigurării unităţii planificării strategice şi stabilirii priorităţilor în activităţile desfăşurate de statul român. Din Comitet fac parte reprezentanţi ai instituţiilor specializate, societăţii civile, mediului academic şi al celui de afaceri (Legea 213/2016, art.7). Înființarea Consiliului Consultativ este reglementată prin Hotărârea de Guvern 678/2017.

Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare RoAid asigură atât planificarea programatică în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, cât şi implementarea proiectelor de cooperare pentru dezvoltare. Agenţia îndeplinește atribuţii precum programarea bugetului, execuţie bugetară, monitorizare, evaluare şi raportare către instituţiile naţionale şi organizaţiile internaţionale a acţiunilor întreprinse de România (Legea 213/2016, art. 5(2)). Organizarea și funcționarea Agenției RoAid sunt reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 1006/2016.


Cadrul programatic


Programul multianual strategic de cooperare pentru dezvoltare

 • În conformitate cu principiile şi obiectivele, Programul cuprinde priorităţile tematice şi geografice de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, precum şi modalităţile de implementare.
 • Programul se elaborează de către M.A.E., cu consultarea Comitetului consultativ, pentru o perioadă de 4 ani. Programul se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


Planul anual de cooperare pentru dezvoltare

 • Planul cuprinde obiectivele anuale de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, precum şi modalităţile de implementare.
 • Planul se elaborează de către M.A.E., după consultarea Comitetului consultativ. Planul se supune spre aprobare Guvernului, prin notă de informare.


Cadrul de finanțare și implementare


Fondurile alocate pentru activităţile de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară pot fi utilizate conform următoarelor modalităţi:

 • Implementare directă (Legea 213/2016, art. 12) - realizată prin:
  • Achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii
  • Donații
  • Transfer de expertiză către beneficiari
  • Acordarea de burse de studiu și cercetare;
 • Implementare indirectă (Legea 213/2016, art. 13-15) - prin transfer de fonduri către beneficiari, în temeiul unui acord de finanțare sau pe baza unui ordin de ministru. Poate consta în:
  • Granturi - contribuţii financiare directe, acordate în urma unei proceduri competitive de selecţie a beneficiarilor (Legea 213/2016, art. 16);
  • Sprijin bugetar direct - transferul de resurse financiare către entităţi de drept public din alte state pentru atingerea unor obiective (Legea 213/2016, art. 17);
  • Contribuții voluntare - acordate unei organizaţii internaţionale sau unei entităţi administrate de aceasta, putând fi neafectate sau afectate unei anumite destinaţii (Legea 213/2016, art. 18).

Procedurile specifice pentru finanţarea şi implementarea cooperării pentru dezvoltare sunt reglementate prin Hotărârea de Guvern 690/2017 privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii