Category Archive : Uncategorized

 

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu Hotărârea de Guvern nr. 1006/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe precum și decizia directorului general nr. H1/278 din 17.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare,

Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante în cadrul următoarelor structuri interne:

1. Serviciul Financiar-contabil, administrativ, resurse umane și juridic (SFCARUJ)

1.1. Consilier relații I, domeniul financiar-contabil, studii superioare, vechime minimă de 12 ani în specialitate – 1 post

1.2. Consilier juridic, studii superioare, vechime minimă de 12 ani în specialitate – 1 post

1.3. Referent relații I, domeniul financiar-contabil, studii superioare, vechime minimă de 3 ani în specialitate – 1 post

2. Serviciul Implementare proiecte (SIP)

2.1 Consilier relații II, studii superioare, vechime minimă de 9 ani în specialitate - 1 post

2.2. Consilier relații III, studii superioare, vechime minimă de 6 ani în specialitate - 1 post

3. Serviciul Programe de cooperare internațională pentru dezvoltare (SPCID)

3.1. Consilier relații I, studii superioare, vechime minimă de 12 ani în specialitate - 1 post

3.2. Consilier relații III, studii superioare, vechime minimă de 6 ani în specialitate - 1 post

Citește mai mult

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu Hotărârea de Guvern nr. 1006/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe precum și decizia directorului general nr. H1/90 din 16.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare,

Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare organizează un concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier relații II cu responsabilități în gestionarea procesului de achiziții publice .

La concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier relații II, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: are cetățenia română; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; cunoaște cel puțin o limbă străină, potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Descrierea postului, cerințele specifice pentru ocuparea acestuia și bibliografia specifică de concurs pot fi consultate aici.

Documente necesare pentru înscrierea în concurs:

 1. Cerere de înscriere tip; Descarcă cererea
 2. Curriculum vitae model Europass; Model CV
 3. 2( două) fotografii tip pașaport;
 4. Copie a actului de identitate;
 5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 6. Copia carnetului de muncă, cu mențiunea conform cu originalul și semnătură, sau, după caz, adeverințe de vechime care atestă vechimea în muncă și /sau în specialitatea studiilor;
 7. Certificat de cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale incompatibile cu funcția pentru care se candidează (pentru a participa la proba scrisă candidatul declarat admis la selecția
  dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise);
 8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia și să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 9. Copie a certificatului de căsătorie / documentul care atestă schimbarea numelui;
 10. Copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care se aplică);
 11. Alte documente, dacă este cazul.

Toate documentele menționate vor fi depuse în ordinea specificată, într-un dosar de plastic cu șină. Dosarul va fi însoțit de un opis al documentelor anexate, cu semnătura candidatului.

Toate documentele pentru înscrierea la concurs vor fi obligatoriu în limba română. Documentele elaborate într-o limbă străină și care nu sunt însoțite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse, în perioada 19 aprilie 2019 -09 mai 2019, la sediul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din București, Strada Emanoil Porumbaru Nr. 22, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 10:00 – 16:00, ora României. Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului. Calendarul concursului este disponibil aici.

Candidații ale căror dosare sunt complete și sunt depuse în termen, vor fi considerați înscriși la concurs.

Toate informațiile referitoare la desfășurarea concursului se publică pe pagina de internet a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, www.roaid.ro, la secțiunea Cariere, precum și la sediul instituției. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului este disponibil aici.

Informații suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon 021.371.20.86, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 16:00, ora României, începând cu data publicării descrierii posturilor și a condițiilor specifice de ocupare a acestora.

Lista candidaților înscriși

Lista candidaților înscriși declarați admiși, respectiv respinși

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ INTERVIU

REZULTATE FINALE

 

În data de 18 iunie, Cezar Marin, Director General Adjunct al RoAid și Oana Cristina Gârbea, manager de proiect, alături de reprezentanți ai Ambasadei României la Amman, au vizitat Semiluna Roșie Iordaniană, la invitația președintelui organizației, Dr. Mohammad Mutlaq Al- Hadid.

Dr. Al-Hadid și-a exprimat aprecierea față de susținerea românească și a subliniat importanța ei într-un moment în care regiunea trece prin situații care necesită eforturi concertate în domeniul asistenței umanitare.

În acest sens, Cezar Marin a subliniat importanța consolidării cooperării dintre cele două țări, în special a rolului umanitar jucat de Semiluna Roșie iordaniană în sprijinul refugiaților, care reprezintă principalul obiectiv al parteneriatului României cu Semiluna Roșie.

În noiembrie anul trecut, E.S. Nicolae Comănescu, ambasadorul României la Amman, a inaugurat depozitul de stocuri strategice de prim ajutor, care a fost reabilitat și restaurat cu sprijinul RoAid.

Oaspeții și delegația însoțitoare au vizitat depozitul strategic al materialelor de prim ajutor, centrul de formare vocațională al Semilunei Roșii și centrul de cursuri profesionale destinat femeilor iordaniene și siriene.

La sfârșitul vizitei, dr. Hadid a prezentat plăcuța de apreciere a sprijinului și a efortului umanitar oferit de România.

Sursa foto: Semiluna Roșie din Iordania

previous arrow
next arrow
Slider

Directorul general al Agenției RoAid, Cătălin Harnagea, s-a aflat în perioada 20-25 mai  într-o vizită de lucru la Lusaka, capitala Zambiei, pentru a discuta cu oficialitățile statului posibilitățile de derulare a unor proiecte de cooperare pentru dezvoltare.

Programul vizitei a cuprins întrevederi cu ministrul afacerilor externe Jospeh Malanji, cu ministrul administrației locale Vincent Mwale, cu secretarul permanent al ministerului dezvoltării locuințelor și infrastructurii Charles Mushota, cu Miles Bwalya Sampa, primarul orașului Lusaka, precum și cu Amos Chanda, asistent special al președintelui Zambiei.

Discuțiile au urmărit în principal sprijinul continuu față de Republica Zambia în vederea găsirii de soluții pentru modernizarea și salubrizarea principalelor arii urbane, în special a celor ghetoizate, din capitala republicii Zambia, Lusaka.

La baza discuțiilor au stat o serie de studii în curs de desfășurare efectuate de compania Premium Audit prin intermediul fondurilor acordate de către RoAid pentru proiectul „Dezvoltarea urbană curată și sigură a orașului Lusaka”.

Finalizarea studiilor (impactul, fezabilitatea) va putea conduce la punerea în aplicare a unor proiecte de modernizare, care vor dezvolta, la rândul lor, ariile care în prezent nu au acces la servicii de apă, salubrizare, eliminare a deșeurilor și igienă.

Accesul la sursele de apă sigure și sustenabile, salubritatea și practicile de igienă reduc subdezvoltarea, îmbunătățesc condițiile de trai, conduc la scăderea costurilor asistenței medicale și la scăderea numărului de epidemii în prezent foarte răspândite în orașul Lusaka.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

O delegație a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid s-a aflat în data de 11 aprilie la Bruxelles, pentru o întrevedere cu reprezentanți ai Agenției Belgiene de Dezvoltare – Enabel, având ca scop o mai bună cunoaștere între cele două structuri guvernamentale.

Delegația română alcătuită din Cezar Cătălin Marin, director general adjunct, Cosmin Ghițulescu, director financiar și Julien Șerban Iliescu, manager de proiect, a purtat discuții cu Jean-Yves Saliez, Coordonator Parteneriate Globale și Christophe Maréchal, director de Operațiuni Enabel. La discuții a fost prezent și Cătălin Hrișcă în calitate de reprezentant al Ambasadei României la Bruxelles.

Reprezentanții Enabel au vorbit despre rolul de coordonare asumat de agenția belgiană după restructurarea instituțională din 2017, care a urmărit să crească impactul proiectelor de asistență pentru dezvoltare și să răspundă mai eficient la nevoile beneficiarilor. Cea mai mare parte a proiectelor Enabel se orientează către statele afectate de sărăcie extremă, instabilitate și violență, denumite state fragile, către care se alocă peste jumătate din bugetul de asistență oficială pentru dezvoltare.

Reprezentanții RoAid au prezentat structura și activitatea RoAid, cu accent pe calitatea și impactul proiectelor dezvoltate în Republica Moldova, Georgia, Caraibe și Iordania. Partea belgiană a fost deschisă propunerilor RoAid de a colabora în viitor, fiind interesată in special de țările în care România derulează proiecte de cooperare pentru dezvoltare și unde Enabel nu este activă.

La final, reprezentanții Enabel au vorbit despre importanța dialogului și a coordonării între structurile guvernamentale specifice din țările membre UE și, în acest sens, au recomandat RoAid să participe la reuniunile Rețelei Practicienilor în domeniul Cooperării Europene pentru Dezvoltare, rețea ce reunește experți în domeniu, de la nivel european.

ODD 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

Dezvoltarea durabilă poate fi considerată un proiect global. Noi, la nivel de țară, îndeplinim rolul nostru în acest proiect global. Trăim într-o lume globalizată, deci nu putem ignora ce se întâmplă în afara granițelor politice. Toate eforturile la diferite niveluri au ca scop comun schimbarea direcției dezvoltării într-un sens pozitiv. Problemele globale impun soluții globale, această abordare necesită și colaborare, respectiv finanțare internațională pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030. Procesul de transformare implică accesul la știința și tehnologia inovativă, dezvoltarea capacităților în concordanță cu principiile subsidiarității, modificarea comerțului și a economiei într-o direcție mai sustenabilă, și elaborarea variantei coerente privind politica dezvoltării durabile.

Țintele:

17.1. Consolidarea mobilizării resurselor interne, inclusiv prin suportul internațional pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți capacitatea naționala de impozitare și colectarea altor venituri.

17.2. Țările dezvoltate își vor implementa pe deplin angajamentele privind asistența oficială de dezvoltare, inclusiv angajamentul mai multor țări dezvoltate de a atinge ținta de 0,7 la sută din AOD/PNB pentru țările în curs de dezvoltare și între 0,15 și 0,20 la sută din AOD/PNB pentru țările cele mai puțin dezvoltate; furnizorii AOD sunt încurajați să ia în considerare stabilirea unei ținte constand in  asigurarea a cel puțin 0,20 la sută din AOD/PNB pentru țările cele mai puțin dezvoltate

17.3. Mobilizarea resurselor financiare suplimentare pentru țările în curs de dezvoltare din surse multiple

17.4. Susținerea țărilor în curs de dezvoltare în atingerea sustenabilității datoriilor pe termen lung prin intermediul unor politici coordonate, care vizează stimularea finanțării datoriilor, reducerea datoriilor și restructurarea datoriilor, după caz, și abordarea datoriei externe a țărilor sărace puternic îndatorate, pentru a reduce povara datoriei.

17.5. Adoptarea și implementarea regimurilor de promovare a investițiilor pentru țările cel mai puțin dezvoltate.

17.6. Consolidarea cooperării regionale și internaționale nord-sud, sud-sud și triunghiulare privind accesul la știință, tehnologie și inovații și îmbunătățirea schimbului de cunoștințe în condiții agreate de comun acord, inclusiv printr-o mai bună coordonare între mecanismele existente, în special la nivelul Organizației Națiunilor Unite, și printr-un mecanism global de facilitare a tehnologiei.

17.7. Promovarea dezvoltării, transferului, diseminării și difuzării tehnologiilor prietenoase mediului pentru țările în curs de dezvoltare în condiții favorabile, inclusiv în termeni concesionali și preferențiali, în condiții agreate de comun acord.

17.8. Operaționalizarea completă a băncii de tehnologii, a mecanismului de consolidare a capacităților în știință, tehnologie și inovare pentru țările cele mai puțin dezvoltate, până în 2017, și sporirea utilizării tehnologiei generice, în special a tehnologiei informației și comunicațiilor.

17.9. Consolidarea suportului internațional pentru implementarea eficientă și țintită a activităților de consolidarea a capacităților în țările în curs de dezvoltare pentru a sprijini planurile naționale în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, inclusiv prin cooperarea nord-sud, sud-sud și triunghiulară.

17.10. Promovarea sistemului de comerț multilateral universal, bazat pe reguli, deschis, nediscriminatoriu și echitabil în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv prin încheierea negocierilor în cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha.

17.11. Creșterea semnificativă a exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, în special în vederea dublării cotei exporturilor la nivel mondial pentru țările cel mai puțin dezvoltate până în 2020.

17.12. Implementarea în timp util a accesului pe piață fără taxe vamale și fără cote pe o bază durabilă pentru toate țările cel mai puțin dezvoltate, în concordanță cu deciziile Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv prin asigurarea că normele preferențiale de origine aplicabile importurilor din țările cele mai puțin dezvoltate sunt transparente și simple, și contribuie la facilitarea accesului la piață.

17.13. Sporirea stabilității macroeconomice globale, inclusiv prin coordonarea politicilor și coerența politicilor.

17.14. Sporirea coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă

17.15. Respectarea spațiului de politici și a autorității fiecărei țări în a stabili și implementa politici de eradicare a sărăciei și dezvoltare durabilă.

17.16. Sporirea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă, complementat de parteneriate cu multiple părți interesate care mobilizează și distribuie cunoștințele, expertiza, tehnologiile și resursele financiare, pentru a sprijini realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în toate țările, în special în țările în curs de dezvoltare.

17.17. Încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, publice-private și cu societatea civilă eficiente, în baza experienței și strategiilor de resurse ale parteneriatelor.

17.18. Până în 2020, sporirea suportului de consolidare a capacităților pentru țările în curs de dezvoltare, inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare, pentru a crește în mod semnificativ disponibilitatea datelor calitative, în timp util și fiabile, desegregate după venit, sex, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, dizabilități, localizare geografică și alte caracteristici relevante în contexte naționale.

17.19. Până în 2030, dezvoltarea, în baza inițiativelor existente, a măsurătorilor progresului privind dezvoltarea durabilă care complementează produsul intern brut, și oferă suport pentru dezvoltarea capacităților statistice în țările în curs de dezvoltare.

ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, inteligentă, ci este și o paradigmă nouă despre funcționarea societății. Pentru a fi o abordare funcțională, dezvoltarea durabilă trebuie să aibă o bază solidă. Această abordare implică societăți pașnice unde beneficiile dezvoltării durabile sunt accesibile pentru toți. În plus, acest context promovează accesul la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni a abordare funcțională doar dacă societatea își va însuți și va trata această perspectivă ca pe o viziune proprie și cuprinzătoare.

Țintele:

16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, pretutindeni

16.2. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor.

16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la justiție pentru toți.

16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată.

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale.

16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile.

16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile.

16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernare globală.

16.9. Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii.

16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale.

ODD 15: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deăertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate

Acest scop țintește o temă vastă și ne reamintește că și noi, oamenii, facem parte din biosfera acestei planete. Pentru prima oară în istoria omenirii, am ajuns la un stadiu cînd oriunde ne ducem pe Pământ, ne putem da seama de impactul antropic. Oamenii de știință au propus să definim această nouă epocă geologică ca ”Epoca Antropocenă”, sau Era Omenirii. Societatea umană are o ”urmă”imensă pe Pământ, acest impact impune și o responsabilitate sporită, un management conștientizat și activități corelate în domeniul protecției mediului. Facem parte din biosferă și trebuie să ne îndeplinim rolul în condițiile actuale din perspectiva dezvoltării durabile.

Țintele:

15.1 Până în 2020, asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale

15.2 Până în 2020, promovarea implementării managementului durabil al tuturor tipurilor de păduri, stoparea defrițării, restabilirea pădurilor degradate și creșterea semnificativă a împăduririi și reîmpăduririi la nivel global

15.3 Până în 2030, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații și depunerea de eforturi pentru a atinge o lume neutra din punct de vedere al degradării solului

15.4 Până în 2030, asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă

15.5 Luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, a stopa pierderea biodiversității și, până în 2020, a proteja și preveni extincția speciilor amenințate.

15.6 Promovarea distribuirii corecte și echitabile a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice și promovarea accesului corespunzător la aceste resurse, după cum este convenit la nivel internațional.

15.7 Luarea unor măsuri urgente pentru a stopa braconajul și traficul de specii de floră și faună protejate și abordarea cererii și ofertei de produse ilegale de specii sălbatice.

15.8 Până în 2020, introducerea măsurilor pentru a preveni introducerea și a reduce semnificativ impactul speciilor invazive asupra ecosistemelor terestre și acvatice și pentru a controla și eradica speciile prioritare.

15.9 Până în 2020, integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea națională și locală, procesele de dezvoltare, strategii și planurile de reducere a sărăciei.

ODD 14: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă

Omenirea nu depinde de mediul acvatic doar prin pescuit, comerț și transport, ci depinde fundamental de această ambianță. Majoritatea oxigenului din atmosferă (aproximativ 70%) este produsă de plantele marine, așadar, putem doar estima cât sunt de importante aceste medii acvatice pentru ecosistemul nostru, și este evidentă necesitatea protecției naturii și în acest sens. Schimbarea climei și comportamentul nedurabil constituie principalele amenințări pentru oceane și mări. Având 245 km de coastă marină, România trebuie să-și îndeplinească și în mod nemijlocit rolul în protecția mărilor și a resurselor marine.

Țintele:

14.1 Până în 2025, prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți.

14.2 Până în 2020, gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine și costale, pentru a evita impactele negative semnificative, inclusiv prin consolidarea rezistenței acestora, și luarea de măsuri pentru restaurarea acestora, pentru a avea oceane sănătoase și productive.

14.3 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării oceanelor, inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile.

14.4 Până în 2020, reglementarea eficientă a pescuitului și eliminarea pescuitului excesiv, ilegal, nedeclarat și nereglementat și a practicilor de pescuit distructive, și implementarea planurilor de management bazate pe știință, pentru a restabili stocurile de pește în cel mai scurt timp posibil, cel puțin la nivelurile care ar asigura un randament maxim durabil, după cum este determinat de caracteristicile biologice ale acestora.

14.5 Până în 2020, conservarea a cel puțin 10 la sută din zonele costale și marine, în conformitate cu legislația națională și internațională și în baza celor mai bune evidențe științifice disponibile.

14.6 Până în 2020, interzicerea formelor de subvenționare a pescuitului care contribuie la capacitatea excedentară și pescuitul excesiv, eliminarea subvențiilor care contribuie la pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și abținerea de la introducerea unor subvenții noi de acest tip, recunoscînd că tratamentul adecvat și eficient, special și diferențiat pentru țările cel mai puțin dezvoltate ar trebui să fie o parte integrantă a negocierii subvențiilor pentru pescuit in cadrul Organizaăiei Mondiale a Comerțului.

14.7 Până în 2030, creșterea beneficiilor economice pentru statele insulare mici și țările cel mai puțin dezvoltate, din utilizarea durabilă a resurselor marine, inclusiv prin gestionarea durabilă a pescuitului, acvaculturii și turismului

ODD 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor*

Schimbarea climei este o realitate, fiind necesară luarea unor măsuri urgente pentru a limita impactul acesteia. Agenda 2030 propune și descifrarea cauzelor (antropice) în privința schimbării climei, însă, probabil cel mai important aspect rămăne să anticipăm problemele estimabile și să propunem soluții viabile pentru aceste situații. Efectele schimbării climatice se manifestă în toate domeniile vieții, incluzând aspectele de sănătate, de calitatea a vieții și pierderea accelerată a biodiversității. Doar acțiunile coordonate la nivel global pot atenua consecinăele și pot avea impact semnificativ în acest sens.

Țintele:

13.1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare la riscurile legate de climă și dezastrele naturale în toate țările.

13.2 Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și planuri naționale.

13.3 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituăionale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support