16.04.2019-Post vacant de consilier relații II cu responsabilități în gestionarea procesului de achiziții publice

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu Hotărârea de Guvern nr. 1006/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe precum și decizia directorului general nr. H1/90 din 16.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare,

Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare organizează un concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier relații II cu responsabilități în gestionarea procesului de achiziții publice .

La concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier relații II, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: are cetățenia română; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; cunoaște cel puțin o limbă străină, potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Descrierea postului, cerințele specifice pentru ocuparea acestuia și bibliografia specifică de concurs pot fi consultate aici.

Documente necesare pentru înscrierea în concurs:

 1. Cerere de înscriere tip; Descarcă cererea
 2. Curriculum vitae model Europass; Model CV
 3. 2( două) fotografii tip pașaport;
 4. Copie a actului de identitate;
 5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 6. Copia carnetului de muncă, cu mențiunea conform cu originalul și semnătură, sau, după caz, adeverințe de vechime care atestă vechimea în muncă și /sau în specialitatea studiilor;
 7. Certificat de cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale incompatibile cu funcția pentru care se candidează (pentru a participa la proba scrisă candidatul declarat admis la selecția
  dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise);
 8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia și să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 9. Copie a certificatului de căsătorie / documentul care atestă schimbarea numelui;
 10. Copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care se aplică);
 11. Alte documente, dacă este cazul.

Toate documentele menționate vor fi depuse în ordinea specificată, într-un dosar de plastic cu șină. Dosarul va fi însoțit de un opis al documentelor anexate, cu semnătura candidatului.

Toate documentele pentru înscrierea la concurs vor fi obligatoriu în limba română. Documentele elaborate într-o limbă străină și care nu sunt însoțite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse, în perioada 19 aprilie 2019 -09 mai 2019, la sediul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din București, Strada Emanoil Porumbaru Nr. 22, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 10:00 – 16:00, ora României. Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului. Calendarul concursului este disponibil aici.

Candidații ale căror dosare sunt complete și sunt depuse în termen, vor fi considerați înscriși la concurs.

Toate informațiile referitoare la desfășurarea concursului se publică pe pagina de internet a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, www.roaid.ro, la secțiunea Cariere, precum și la sediul instituției. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului este disponibil aici.

Informații suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon 021.371.20.86, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 16:00, ora României, începând cu data publicării descrierii posturilor și a condițiilor specifice de ocupare a acestora.

Lista candidaților înscriși

Lista candidaților înscriși declarați admiși, respectiv respinși

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ INTERVIU

REZULTATE FINALE

 

about author
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support